In Conversation with Kornkrit Jianpinidnan and Varee Chatudompol on ‘Staged Photography

ในกิจกรรมการสนทนานี้ กรกฤช เจียรพินิจนันท์ ศิลปินจากนิทรรศการ Thru the Straits of Demos และวารี ฉัตรอุดมผล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับงานภาพถ่ายสเตจด์ ผ่านชุดภาพถ่ายสเตจด์ของศิลปินภาพถ่ายร่วมสมัยต่างๆ ที่ศิลปินสนใจและคัดเลือกมาเป็นพิเศษสำหรับกิจกรรมการสนทนาในครั้งนี้

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากนิทรรศการ Thru the Straits of Demos โดย กรกฤช เจียรพินิจนันท์ จัดแสดงที่บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่ จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2566

รับชมวิดีโอฉบับเต็มของกิจกรรมการบรรยาย