การเมือง || กฎหมาย || นโยบาย : รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

พัชรินทร์ สิรสุทนร, วัชรพล พุทธรักษา (บรรรณาธิการ) 

250 THB

 

Description

การเมือง || กฎหมาย || นโยบาย : รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

พัชรินทร์ สิรสุทนร, วัชรพล พุทธรักษา (บรรรณาธิการ) 

ภาษาไทย

2561
จัดทำโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) 
พิมพ์โดย โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ 

กรุงเทพฯ, ไทย 

หนังสือรวมบทความคัดสรรจากโคงการประชุมสัมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับเล่มนี้ประกอบไปด้วยบทความจำนวน 12 บท วิเคราะห์ถึงประเด็นที่เกี่ยวกับ ‘การเมือง’ ‘กฎหมาย’ และ ‘นโยบาย’ เช่นบทความ ‘หวังรวย: ความปราถนาและตัวตนของการเป็นผู้ประกอบการในระบบทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหม่’ โดยพรทิพา แปงเพ็ชร ที่ศึกษาว่าธุรกิจขายตรงมีส่วนในการประกอบสร้างตัวตนของแรงงาให้กลายมาเป็นผู้ประกอบการอย่างไร ‘ปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้ป่วยจิตเวช’ โดยชนกนันท์ ประภากรเกียรติ และสุมามาลย์ ปานคำ ซึ่งใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและพบว่าผู้ป่วยจิตเวชยังคงไม่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย และ‘กฎหมายโบราณอีสาน: สถานภาพองค์ความรู้และข้อคิดเห็นบางประการ’ โดยนิติลักษณ์ แก้วจันดี และวัชรพล พุทธรักษา มีเนื้อหาว่าด้วยการทบทวนและนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโบราณอีสานที่มีหลายแนวทางเช่นการศึกษาในเชิงนิติศาสตร์ วรรณกรรมและเป็นภาพสะท้านสังคมในกฎหมาย รวมถึงศึกษาผ่านการวิเคราะห์เนื้อความที่ปรากฎในเอกสารต่างชาติ