วัตถุ || วัฒนธรรม || ผี || คน : รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

พัชรินท์ สิรสุนทร, วัชรพล พุทธรักษา (บรรณาธิการ)

250 THB

 

Description

วัตถุ || วัฒนธรรม || ผี || คน : รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 พัชรินท์ สิรสุนทร, วัชรพล พุทธรักษา (บรรณาธิการ)

 ไทย 

 2561
 จัดทำโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธณ (องก์การมหาชน) 
 พิมพ์โดย โรงพิมพ์ภาพพิมพ์

 กรุงเทพฯ, ไทย 

 21 x 14.8 ซม, 272 หน้า, ขาว/ดำ, ออฟเซต, ไสกาว, ปกอ่อน  

หนังสือรวมบทความคัดสรรจากโคงการประชุมสัมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับเล่มนี้ประกอบไปด้วยบทความจำนวน 11 บท วิเคราะห์ถึงประเด็นที่เกี่ยวกับ ‘วัตถุ’ ‘วัฒนธรรม’ ‘ผี’ และ ‘คน’ เช่นบทความ ‘รูปที่มีทุกบ้าน: สถาบันกษัตริย์กับวัฒนธรรมสายตาในประเทศไทย’ โดยพนธกร สงวนศักดิ์  จากการศึกษาผ่านผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนพระบรมศพ ณ โรงพยาบาลศิริราชและผู้ที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ภายในบ้าน ’ความไม่เท่าเทียมในสิทธิกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ’ โดยสิริวิมล พยัฆษี ว่าด้วยปัญหาความไม่เท่าเทียมในสิทธิด้านแรงงาน การสมรส การดำเนินชีวิตและการถูกเลือกปฏิบัติ และบทความ ‘การกลายเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของสำนักทรง: ระบบความเชื่อกับการปะทะปะสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมในโลกสมัยใหม่’ โดยอลงกรณ์ จิตนุกูล เขียนถึงการปรับตัวของสำนักทรงแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ ที่ดึงเอาองค์ประกอบทางวัฒนธรรมจากหลายความเชื่อมาประสานกันเช่น ความเชื่อเรื่องผี พราหมณ์ และพุทธ